Programma

Bekijk onze speerpunten in de video hieronder:
http://kampenhout.n-va.be/sites/afdelingen.n-va.be/files/generated/image...

 

Beste dorpsgenoten,

In 2012 hebt u N-VA Kampenhout groot genoeg gemaakt om mee in een coalitie te kunnen stappen. Ons doel was Kampenhout in een andere plooi te leggen, en daar waar nodig nieuwe accenten aan te brengen. En veranderingen door te voeren. Dit mocht wel na 12 jaar van aan de zijkant te hebben moeten toekijken. Onze deelname was alleen mogelijk dank zij  uw steun.

Iedereen heeft de mond vol van deugdelijk en transparant bestuur: wij  deden het. We zijn er nog niet. Er is nog werk aan de winkel. Veel kan en moet nog beter. We leven in een tijdsperiode waar enorm veel verandert. En dat gebeurt op een razendsnelle, soms beangstigend snelle wijze. De plannen die wij  hebben om Kampenhout door de volgende - moeilijke - 6 jaar te loodsen kunt u hieronder lezen: kort, bondig, verstaanbaar en correct.

Wij  hopen ook u met onze ideeën te kunnen overtuigen. Vertrouw ons met een goed gemoed en gerust hart op 14 oktober opnieuw uw stem en steun toe. We hebben bewezen dat het anders kan, en dat we het kunnen. Verandering werkt, ook in Kampenhout. Echt!

 

7 KERNPUNTEN

 

1. Als u met ons Kampenhout echt groen en landelijk wil houden moeten ruimtelijke ordening en stedenbouw in één sterk schepenambt verenigd worden. Daar hoort ook  leefmilieu bij. Dit leidt tot een samenhangend milieu-  en groenbeleid, en verstevigt ook de interne administratieve samenwerking en efficiëntie. De N-VA wil verder werk maken van het Natuurpark De Groene Vallei, een Natura2000gebied van ruim 1400 ha, alsook van het charter van Natuurpunt Kampenhout.

2. Alleen door op deze wijze het groene en landelijke te koesteren kunnen we ‘appartementisering’ tegenhouden en aan kernverdichting werken. Wij denken dat dit beleid opnieuw meer leven in onze vier Kampenhoutse dorpskernen kan brengen, waardevol groen zal vrijwaren en waar nodig doen toenemen. Zodoende kan een gestaag binnensluipende stadsmentaliteit gestopt en omgebogen worden.

3. Om het Vlaams karakter van Kampenhout veilig te stellen moet er een strenger integratiebeleid komen. Alle nieuwkomers moeten geholpen en aangespoord worden zich van het Nederlands te bedienen: automatisch, overal, altijd, zowel in verenigingen als bij onze handelaars.

4. Teneinde het Vlaams karakter te ondersteunen moeten alle erkende cultuurverenigingen maximaal geholpen worden inzake infrastructuurvoorziening, materiaal, logistiek en administratie. Hier is ook een actievere rol weggelegd voor onze openbare bibliotheek. Die moet uitgroeien tot een belevingscentrum, waar – naast het ontlenen van boeken en dvd’s – anderstaligen en nieuwkomers van vreemde origine hun eerste schreden op het pad van de taalverwerving kunnen zetten.

5. De provincies zijn een aflopende zaak. Maar dat maakt ons nog geen warme voorstanders van een snelle fusie met naburige gemeenten. Wel moet Kampenhout heel doordacht nog nauwer gaan samenwerken met geselecteerde aanpalende gemeenten, gemeenten waarmee we op termijn wel een toekomst zien voor onze en hun burgers. Doel: betere dienstverlening tegen lagere kosten. Mogelijkheden zat.

6. Indammen van het constant toenemende sluip- en vrachtverkeer. Dat kan nog erger worden mocht de noordelijke omsluiting van de luchthaven doorgedrukt worden. En God beware ons indien de landingsbaan 25L verlengd wordt.

7. De N-VA zal er in de komende beleidsperiode blijven op toezien dat de milieuregels gerespecteerd worden. Dit gaat van zwerfvuil en sluikstorten over de strikte naleving van milieu- en bouwvergunningen. Waar er geen riolering is zullen burgers positief aangespoord en ondersteund worden om aan individuele waterzuivering van hun huishoudwater te doen. Wij willen van Kampenhout de meest diervriendelijke gemeente van Vlaanderen maken. Dierenwelzijn, een belangrijk onderdeel van het gemeentebeleid.

 

5 ACTIEPUNTEN

 

1. Kiezen voor de Kampenhoutenaar:

De N-VA kiest voor de Kampenhoutenaar, niet voor de  projectontwikkelaar. We willen onze dorpseigenheid behouden en ‘appartementisering’ tegengaan. Daarmee beschermen we onze inwoners tegen de oprukkende verbrusseling en willen we het importeren van armoede tegengaan. Alleen zo stellen we de toekomst van Kampenhout veilig, als Vlaamse  gemeente waar het Nederlands de voertaal is en blijft.

2. Welvarende gemeente:

De N-VA gaat voor een welvarend Kampenhout. We willen  – zoals we de afgelopen zes jaar overduidelijk bewezen  hebben – uw geld verder goed en wijs besteden. Daar horen  bij: veilige wegen, goede infrastructuur, goede en snelle dienstverlening, openbare gebouwen ten dienste van alle inwoners en niet in het minst voor onze jeugd en onze oudere inwoners. We willen een eerlijk jeugdbeleid waar iedere Kampenhoutse jongere zich welkom voelt. En een Kampenhout dat een aangename en veilige thuishaven is voor senioren.

3. Toegankelijk groen voor iedereen:

Omdat er nog relatief veel groen is, blijft Kampenhout een  aantrekkelijke en aangename gemeente. Denk aan onze  aanhoudende steun voor de realisatie van ‘De Groene Vallei’.  Van Kampenhout kunnen en moeten we een nog groenere gemeente maken: alle natuurgebieden verdedigen en met elkaar verbinden tot grotere eenheden. Wij willen toegankelijk groen voor iedereen op anderhalve kilometer. Ook dit zal helpen onze bevolkingsdichtheid laag te houden.

4. Een veilig Kampenhout:

Kampenhout moet veiliger worden. Onze N-VA-afdeling startte in februari 2017 met een voorlichtingsavond over buurtinformatie-netwerken (BIN’s). We zullen de BIN’s verder uitbouwen. Om het handhavingsbeleid beter op te volgen, rekenen wij op de steun van de lokale politie om onze straten veilig te houden. Ook hier is nog veel werk aan de winkel.

5. Steun voor ondernemers:

Toegevoegde waarde, en dus ook uw welvaart, moet dagelijks gecreëerd worden door onze middenstanders en ondernemers. Er is dringend nood aan een ondernemersloket. Daarbij hoort ook de aanstelling van een actieve relatiebeheerder om onze Kampenhoutse ondernemers te ondersteunen. Zo kunnen die zich bezighouden met dat waarin ze goed zijn: waarde scheppen. Ten slotte willen wij van Kampenhout een slimme gemeente maken, die gebruikmaakt van de nieuwste  technologieën op het vlak van energie, milieu, mobiliteit  en veiligheid.